Gruppebilde av deltakere på likepersonsseminar og landsmøte

Om ME-foreningen

Her finner du informasjon om ME-foreningen.

Norges ME-forening ble stiftet 21. november 1987 av Ellen V. Piro.

Foreningen jobber hardt for ME-saken og kjemper for
– mer forskning på området
– bedre opplæring av helsepersonell
– økt forståelse for ME (basert på de fakta og forskning som foreligger)
– bedre utredning av ME
– bedre pleie og omsorg av ME-syke
– flere og bedre rettigheter for ME-syke

Foreningens ståsted og standpunkt er basert på biomedisinsk forskning på ME.

Det var Norges ME-forening som sørget for at ME ble godkjent som diagnose av Rikstrygdeverket (NAV) i 1995.

Foreningen har siden 2008 vært medlem av European ME Alliance (EMEA)