Nasjonal veileder for CFS/ME

Nasjonal veileder for CFS/ME ble først utgitt i 2014 og så redigert i 2016.

Veilederen anbefaler Canadakriteriene for å stille diagnose, evt. sammen med Fukudakriterine, og Jasons pediatriske kriterier for barn.

Veilederenbeskriver PEM som et kardinalsymptom ved ME.

«I tillegg til at det foreligger en uforklarlig utmattelse som nedsetter funksjonsnivået betydelig i forhold til tidligere, har pasientene som regel en rekke forskjellige fysiske og kognitive symptomer. Langvarig
forverring av utmattelsen etter fysisk eller mental anstrengelse anses som et kardinalsymptom (3). På engelsk brukes begrepet «postexertional malaise» og forkortelsen PEM. Utmattelsen kan forverres umiddelbart etter en aktivitet eller med en forsinkelse på timer eller dager.»

Det er en svakhet ved denne veilederen at den definerer pasientgruppen etter Canada- og Fukuda-kriteriene, men henviser til forskning som bruker langt videre kriterier som inklusjonskriterier. Dette gjelder særlig studier på kontroversielle behandlingstyper som gradert trening og kognitiv terapi som kurative behandlinger. Veilederen anbefaler IKKE disse terapiene, og legger vekt på at «Hva som egner seg best for den enkelte pasient bør være basert på pasientens spesifikke tilstand, utfordringer og preferanser.»

Veilederen minner om at: «De aller sykeste pasientene opplever et forverret symptombilde selv ved den aller minste fysiske, sosiale
og/eller mentale aktivitet, som å snakke eller spise.»

Veilederen inneholder også god, erfaringsbasert informasjon.

Forside nasjonal veileder for CFS/ME

Nasjonal veileder for CFS/ME

Den norske Nasjonal veileder for CFS/ME ble utgitt i 2014 og revidert i 2016.

«På bakgrunn av erfaringer fra kontakter med pasienter, pårørende og fagpersoner er direktoratet gjort kjent med at barn, unge og voksne med CFS/ME og deres pårørende møter store utfordringer som i for liten grad ivaretas av tjenesteapparatet. Helsedirektoratets mål med denne veilederen er å bidra til faglig forsvarlighet, god kvalitet på tjenestene og tilnærmet likhet i tilbudet uansett hvor man bor som pasient med CFS/ME. Å gi helsetjenester til brukere som ikke har en klar og entydig anerkjent årsak til sin sykdom, stiller store krav til faglig kvalitet, profesjonalitet og utøvelse av tjenestetilbudet. Tidlig og riktig diagnose er viktig i et pasientforløp. Mange pasienter oppgir at de får et bedre liv når de har fått korrekt diagnose, aksepterer sykdommen og lærer seg gode mestringsstrategier for de utfordringer CFS/ME kan gi.»

Nasjonal veileder for CFS/ME

Click here to add your own text