Utredning

Det er svært viktig med en grundig utredning ved mistanke om ME.

Spesialist i allmennmedisin kan stille diagnosen, i følge Nasjonal veileder. Det anbefales å kode CFS/ME som ICPC-2 A04, og journalføre hvilket kriteriesett som er brukt i utredningen.

Fastlegens rolle i utredning av ME er beskrevet i kapittel 5 i Nasjonal veileder – Pasienter med CFS/ME – Utredning diagnostikk, behandling, pleie og omsorg

Fastlegen kan ikke stille diagnose for barn og unge med ME. Barn og unge må henvises til spesialist, enten barnelege eller til barneavdeling på sykehus.

Se også:

Feildiagnostisering: Et omfattende problem

Ressurser. Her finner man lenker til flere veiledere og grunnbøker om ME.

Utredning av ME ved norske sykehus

ME/CFS-senteret, Oslo Universitetssykehus Aker, har utarbeidet en veileder for utredning av ME.

Det finnes foreløpig ikke noen biologisk markør som bekrefter sykdommen. For å stille diagnosen må visse diagnosekriterier være oppfylt og andre sykdommer som kan forklare symptombildet må være utelukket. Det eksisterer flere sett med diagnosekriterier. ME/CFS-senteret ved Oslo Universitetssykehus og flere andre forholder seg til de såkalte Kanadakriteriene.