Tildeling av forskningsmidler fra ME-foreningens innsamlingsaksjon «ME-Forskning» 2019

ME-FORSKNING og ME-foreningen i Norge har vedtatt å støtte en søknad fra Forskningsgruppen for ME/CFS ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus ved prof. Øystein Fluge og prof. Olav Mella og Institutt for Biomedisin, Universitetet i Bergen ved prof. Karl J. Tronstad på kr 100.000 etter forslag fra ME-foreningens Medisinske fagråd.

Støtten går til en pilotstudie med en lett aktivitetsmonitor over 6 mnd for 15-20 ME-pasienter. Aktivitetsmonitoren skal valideres med spørreskjema som SF-36 og selvrapporterings-skjema for fatigue score og funksjonsnivå. Målingen skal også følges opp med blodprøver til biobank, kliniske data og analyser av metabolisme-parametere. En vellykket studie vil kunne danne grunnlag for kontinuerlig registrering av fysisk aktivitetsnivå, som mulige endepunkt for nye randomiserte studier.

ME-FORSKNING og ME-foreningen i Norge har vedtatt å støtte en søknad fra professor Kristian Sommerfelt ved Barne- og ungdomsklinikken ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen med kr. 250.000 til prosjektoppstart etter forslag fra ME-foreningens Medisinske fagråd.

Støtten går til oppstart av et prosjekt som skal følge klinisk utvikling og metabolske parametere hos barn og ungdom ved klinikken. Studien vil inkludere personer som har fått/ får ME-diagnose før fylte 15 år og vil da omfatte anslagsvis 45 pasienter. I tillegg vil studien invitere pasienter som tidligere har fått ME-diagnose, anslått til 50 pasienter. Pasientenes blodprøver vil inngå i Haukelands biobank og gjøre det mulig å følge metabolisme-parametere over tid hos disse pasientene. Studien har pr i dag en antatt totalramme for tilleggsfinansiering på kr 420.000.

ME-foreningens Medisinske fagråd anbefalte også at ME-FORSKNING og ME-foreningen stilte seg velkommen til en senere delfinansiering, samt å be studien vurdere å utvide biobank-delen til også å omfatte pasientene tarmmikrobiota.

Takk til alle som har gitt!

Støtten til norske forskningsprosjekter er mulig takket være sjenerøse bidrag til ME-foreningens innsamlingsaksjon. Tusen takk til alle givere!

Med disse midlene kan ME-foreningen bidra til at de bygges opp forskningsmiljøer i Norge, og at de har midler til å fortsette med forskning på ME.

Du kan lese mer om innsamlingsaksjonen her, og om ulike måter å bidra.

Det enkleste er VIPPS nr: 13911

I den korte videoen over forteller forskerne kort om prosjektene som får støtte, og sender en hilsen til alle ME-syke på 12. mai, den internasjonale ME-dagen.