NAV

Regelverk rundt Navs ordninger oppdateres relativt ofte. VI kan ikke garantere at informasjonen på denne siden alltid er oppdatert, selv om vi gjør vårt beste. Sjekk alltid Navs egne nettsider for oppdatert informasjon.

Navs rundskriv om ME

ME (og rusmiddelavhengighet) dekkes av egen bestemmelser hos Nav. Du finner rundskrivet til paragraf 12.6. i Folketrygdloven her. Det stilles strengere krav til både utredning og behandling for ME enn ved andre sykdommer. Rundskrivet legger vekt på at ingen skal utsettes for behandling som gjør dem verre.

«Eventuelle tiltak må tilpasses den enkeltes funksjonsnivå, og det må alltid tas hensyn til hovedsymptomet PEM. Noen pasienter vil være for syke til å nyttiggjøre seg tiltak. Behandlende lege må vurdere om eventuelle tiltak vil medføre varig forverring.»

Rundskrivet spesifisere på den andre siden behandlinger som «bør» være forsøkt.

Høsten 2022 ble det gjort vedtak i Stortinget om at Nav skulle gjennomgå regelverket, men pr. mars 2023 vet vi ennå ikke resultatet av denne gjennomgangen.

Når du er i møte med Nav

I møte med NAV kan det være lurt å følge gjøre følgende:

  • Ta med deg en person på dine møter med NAV som kan støtte deg, samt huske hva som ble sagt.
  • Ta med huskelapp til dine møter med NAV.
  • Få mest mulig skriftlig, og be om skriftlig referat fra alle møter med Nav. Da kan du i ettertid dokumentere hva som har blitt sagt og gjort.
  • Det er mulig å få fritak for innsending av meldekort hvis lege kan bekrefte kognitive plager som dårlig hukommelse og konsentrasjonsvansker eller alvorlig sykdomsgrad.
  • Det er mulig å be om bytte av saksbehandler.

Ytelser fra Nav

Sykepenger

Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade. Du kan være sykemeldt i inntil 1 år. Vær spesielt oppmerksom på dine rettigheter dersom du jobber deltid.

Sykdom i familien

NAV tilbyr forskjellige stønader for pårørende til syke barn, blant annet pleiepenger og omsorgspenger dersom du av ulike grunner må være borte fra jobb på grunn av barnet, samt opplæringspenger i forbindelse med langvarig sykdom.

AAP (arbeidsavklaringspenger)

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid. Hjelpen kan bestå av arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV.
Hovedregelen er at du kan gå på AAP i 3 år, men mulighet for å få dette forlenget.

Uføretrygd

Dersom det ikke er utsikt til bedring av arbeids- eller inntektsevnen, verken på kort eller lengre sikt. Inntektsevnen må være redusert med minst 50%.

Det er viktig å være klar over at andre pensjonsordninger følger NAVs vedtak. Når man får uføretrygd, vil man også kunne ha krav på ytelser fra pensjons- eller forsikringsordninger. Hvis årsaken til uførheten inntraff før fylte 26 år, kan man søke ordningen Ung Ufør.

Grunnstønad

Grunnstønad kan gis til hel- eller delvis dekning av ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse som varer 2-3 år eller lenger.

Grunnstønad ved glutenintoleranse uten cøliaki

«Trygderetten har i løpet av sommeren avsagt flere kjennelser med fem dommere for å markere at kjennelsene er retningsgivende for liknende saker. En av sakene gjaldt grunnstønad ved matvareintoleranse og bruk av diett.»

Nr. 28 – 20. november 2001.
Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121:3322

Les hele saken her.

Hjelpestønad

Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemming.

Bilstønad

Hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad, et engangsbeløp til innkjøp av egen bil.

Hjelpemidler

«Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.» skriver Nav på sin side for hjelpemidler. Hva som er aktuelle hjelpemidler for ME-pasienter vil variere etter funksjonsevne. En ergoterapeut kan komme hjem til pasienten og kartlegge behovet.

ME-pasienter som har behov for det, kan få formstøpte, lyddempende ørepropper som hjelpemidler. En dom i trygderetten slår fast at dette er hjelpemidler og ikke behandlingshjelpemidler.

Søknad om tilskudd til kjøp av småhjelpemidler

Denne stønaden gjelder hjelpemidler man ikke kan få gjennom kommunen/hjelpemiddelsentralen. Det ytes et engangsbeløp på 2000,-(pr 2015), og du kjøper inn disse selv. Man kan søke på ny etter 4 år.