Brev til NEM, NTNU og Norges forskningsråd

Torsdag 19. november ble det kjent at Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent en forskningsstudie fra NTNU på bruk av behandlingsmetoden Lightning Process (LP) til ME-pasienter.

Da denne studien først ble kjent, sendte Norges ME-forening en henvendelse til REK der det ble gjort rede for en rekke innvendinger om studiens metodiske og forskningsetiske problemer. Det inkluderer en bekymring om ivaretakelse av studiedeltakernes integritet og velferd gjennom bruken av LP. LP er en omstridt behandlingsform, og mange ME-pasienter har dokumentert en forverring i etterkant av deltakelsen (les mer om dette i det opprinnelige brevet her).

REK har tatt stilling til enkelte av ME-foreningens metodiske problemstillinger i sin behandling av studien i høst, men har valgt å overse andre. På bakgrunn av dette har foreningen i dag, 1. desember 2020, sendt nye brev til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), til Forskningsetisk komité ved NTNU, og til Norges forskningsråd.

ME-foreningen, ved generalsekretær Olav Osland og styreleder Bjørn K. Wold, ber nå NEM selv om å vurdere foreningens innvendinger mot studien. Med bakgrunn i de forestående endringene i Storbritannia, der NICE nå vil fraråde bruk av gradert trening for ME-pasienter generelt, og Lightning process spesielt, oppfordrer foreningen NEM om å gjøre en ny vurdering av godkjenningen.

Foreningens innvendinger

I brevet til NEM viser foreningen til følgende forskningsetiske og metodiske problemstillinger (de samme innvendingene er sendt til Forskningsetisk komité ved NTNU):

  • Ingen klare skiller mellom pasientgruppene ME (i USA ME/CFS) og kronisk utmattelsessyndrom (uten kardinalsymptomet PEM).
  • I stedet for en ordinær design med en gruppe uavhengig utvalgte pasienter og en placebogruppe, legger studien opp til to grupper får behandling med ulik ventetid, der gruppe to får beskjed om at de skal motta behandlingen på et senere tidspunkt
  • Den planlagte intervensjonen skal gjennomføres av en prosjektleder med direkte økonomisk interesse i resultatet av studien

Lenker til brevene:

Nasjonal forskningsetisk komité for medisin og helsefag

Forskningsetisk komité ved NTNU

Brev til forskningsrådet

Som nevnt har foreningen også sendt brev til Norges forskningsråd. I brevet stiller foreningen spørsmål om intensjonene med stipendordningen Offentlig sektor-ph.d. – doktorgradsprosjekt i offentlig virksomhet – OFFPHD:

  • Er intensjonen ved denne ordningen å dekke slike opplegg, basert på ad hoc-ansettelse av personer som ved oppstart av prosjektet ikke er ansatt i offentlig sektor?