Referater fra konferanser

Referater

Referat fra den internasjonale konferansen i San Francisco i regi av International Association for CFS/ME

Referat om nevroinflammasjon av Watanabe. Ny forskning: NEVROINFLAMMASJON PÅVIST ME-Betegnelsen styrket!

Symposium i regi av Gruppe 7 (Medisinske fag) og
Gruppe 6 (Cellebiologi og molekylærbiologi),
Det Norske Vitenskaps-­‐Akademi, Oslo, 28. oktober 2013
Tema: Kronisk utmattelse – ME (myalgisk encefalomyelitt) og flåttbitt (borreliose): Finnes det en sammenheng eller er det en medieskapt ”hype”?

Bakgrunn for symposiet: Diagnostiske og behandlingsmessige problemer med de tilstandene som skal omtales på symposiet, har skapt uro i befolkningen og til dels misnøye med helsevesenet. Det er et problem at det patofysiologiske grunnlaget for kronisk utmattelse/ME er usikkert og neppe ensartet. Symptomene ved kronisk borreliose kan minne om en ME–‐tilstand; men det å sette navn på en usikker tilstand, gjør oss ikkeklokere. Dette er uklare tilstander både for vitenskapen og for allmennheten, og de som rammes er ofte i en svært vanskelig situasjon. Symposiet tar sikte på å belysetilstandene ut fra det kunnskapsgrunnlaget som eksisterer – ut fra forskjellige synsvinkler.

Eva Stormorken har skrevet referat fra symposiet, det kan leses i sin helhet her.

Symposiet var åpent for alle, og det var stort oppmøte. Symposiet,  ble også dekket av Dagens Medisin.

Det 2. Internasjonale symposiet for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyelitt i regi av det nyopprettede nasjonale senteret for nevroimmunologi og nye sykdommer, 2. desember 2013, Gold Coast, Australia

Referatet er skrevet av Rosamund Vallings, høyt dekorert allmennlege og ME-spesialist fra New Zealand. Hun er sekretær i international Association for CFS/ME (internasjonal forening for helsepersonell som er interessert i ME).

Norsk oversettelse ved Eva Stormorken.

Referatet kan lastes ned som PDF-fil her.

Sykdommer vi ikke forstår – CFS/ME og klinisk forskning,  Oslo, 26. november 2013

Målgruppen for konferansen var fagmiljøer, forvaltning og allmennhet. Programmet omfattet presentasjoner av bl.a.  Kristine Lillestøl om nevrasteni, Vegard Bruun Wyller og Øystein Fluge om deres forskningsresultater, og Maria Gjerpe om hennes innsamling.

Referat av Eva Stormorken.

Referatet kan lastes ned som PDF her.

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME, 7-8 november 2013

Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble arrangert for helsepersonell i Oslo, 7.-8. november 2013. Hele landet var representert, og deltagerne bestod av leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ernæringsfysiologer, sykepleiere og psykologer. Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME var arrangører og hadde lagt opp til et bredt program som skulle dekke de fleste sider av helsetjenestene ved ME. Lederen for den nasjonale kompetansetjenesten dr. Ingrid Helland, ønsket alle velkommen og ga en kort informasjon om innholdet i den nye nasjonale veilederen for CFS/ME som ble publisert på forsommeren. En kortversjon av veilederen ventes snart fra Helsedirektoratet. Hun fortalte også at det er opprettet en referansegruppe for den nasjonale kompetansetjenesten, og at denne gruppen har i oppgave å følge med på at kompetansetjenesten fyller sin rolle. Referansegruppen består av representanter fra de ulike helseregionene. Brukerorganisasjonene har representant i referansegruppen. For ME-foreningen deltar Eva Stormorken, med Reidun Gran Alkanger som varaperson.

Referatet er skrevet av Eva Stormorken, og inneholder ME-foreningens kommentarer til de forskjellige innleggene.

Referatet i PDF-format kan lastes ned her.

Referat fra fra den 8. internasjonale, biomedisinske konferansen i London 31. mai 2013. Arrangør: Invest in ME

Dagen før selve konferansen møttes 39 forskere og klinikere fra mange land, inkludert Norge, for å diskutere siste års fremgang når det gjelder vitenskapelige kunnskap om ME. På kvelden var forskere, forelesere og en del inviterte gjester samlet til middag med mulighet for å knytte nettverk og diskutere viktige spørsmål. Kveldens foredragsholder var Linda Tannenbaum, administrerende direktør for Open Medicine Institute Foundation i Mountain View, California.

Referatet er skrevet av Eva Stormorken. Det er på norsk og består av 9 A4-sider. Referatet kan lastes ned herfra.

Referat fra arrangementer i London, 30. mai – 1. juni 2012

Årets 7. Invest in ME konferanse ble organisert av den britiske ME-organisasjonen Invest in ME med støtte fra den australske ME-foreningen Alison Hunter Memorial Foundation.

Det må understrekes at den 7. Invest in ME konferansen ikke var beregnet på pasienter eller pårørende, selv om den var åpen også for dem. Richard Simpson, grunnlegger av Invest in ME, gjorde det helt klart at dette var en biomedisinsk konferanse, ikke tilrettelagt for lekfolk. Dette året var det færre pasienter og pårørende til stede enn det som er observert på tidligere konferanser, mens det var flere leger, annet helsepersonell og forskere til stede enn tidligere år. Det er tydelig at denne konferansen er blitt en svært viktig møtearena for ME-interesserte fagfolk i Europa og at den har stor betydning for etablering av internasjonale nettverk blant forskerne. En rekke erfarne forskere og klinikere fra USA, Australia, Spania, Sverige, Storbritannia og Norge var invitert som forelesere. Kreftlegene Mella og Fluge fra Haukeland var norske forelesere. Flere fagfolk fra ME/CFS-senteret, Oslo universitetssykehus, var til stede (de har også deltatt på tidligere konferanser), ellers var det ingen fagfolk med ansvar for ME å se fra andre helseregioner. Det lover godt for fremtiden at stadig flere klinikere og forskere deltar på disse konferansene.

Referatet er skrevet av Eva Stormorken. Det er på norsk og består av 24 A4-sider. Referatet kan lastes ned herfra.


The International Association for Chronic Fatigue Syndrome/ME (IACFS/ME) Biennial Conference, Ottawa, Ontario, Canada: Translating Evidence into Practice, 22. – 25. september 2011 og Norges ME-foreningen sin internasjonale konferanse i Oslo, 18. oktober 2011

Under kan man laste ned et foredrag som Eva Stormorken holdt på ME-foreningens likemansseminar på Vettre i Asker, lørdag 29. oktober 2011. Foredraget kan lastes ned, kopieres og deles ut til personer som er interessert i nyere forskning på ME.

Den første delen av foredraget handler om forskningsfunn som ble presentert på IACFS/ME sin internasjonale konferanse i Ottawa, Canada, i september 2011. Den andre delen inneholder noen av de forskningsfunnene som ble presentert på ME-foreningens internasjonale konferanse i Oslo, 18. oktober 2011.

Vedlagt er to utskriftsversjoner. Den ene versjonen har 2 powerpoint bilder pr. støtteark, den andre har 4 bilder pr. støtteark. Totalt er det 74 bilder. Foreningen ønsker å dele med alle interesserte den kunnskapen som hentes hjem når representanter fra foreningen deltar på ulike konferanser. God lesning!


INVEST in ME

Dette er en konferanse som avholdes i London årlig. Det utgis hvert år en journal. Disse publikasjonene inneholder også stoff ut over de som presenteres på konferansen, og de kan lastes ned her.

Denne siden inneholder eldre referater.

Mange senere konferanser og foredrag har blitt filmet og er tilgjengelig på video.

Vi har samlet svært mange slike videoer på nettsiden.

Click here to add your own text

Click here to add your own text

Click here to add your own text