Røysumtunet – et omsorgstilbud for alvorlig ME-syke

Alle foto: Kjell Vidar Martinsen / Røysumtunet

På disse sidene kan du finne informasjon om Røysumtunets omsorgstilbud for alvorlig syke ME-pasienter.

Om du ikke finner svar på det du lurer på, kan du også ta kontakt med Røysumtunet direkte. Du finner kontaktinfo på Røysumtunets egne nettsider.

Søknader om plass på Røysumtunet går ikke via ME-foreningen, men via fastlege eller spesialist – mer informasjon om dette nedenfor.

HVA slags pleie tilbys?

Røysumtunet tilbyr individuelt tilpasset pleie og omsorg for alvorlig syke ME-pasienter.

Det innebærer blant annet tilbud som lyd og lysskjerming, tilpasset kost og ernæringsassistanse, aktivitetstilbud, mestringssamtaler, nødvendig medisinsk behandling og symptomlindring.

Les mer om tilbudet i servicebrosjyren.

HVOR ligger Røysumtunet?

Røysumtunet ligger i Gran kommune på Hadeland, og eies av Diakonistiftelsen Røysum.

Foruten ME-tilbudet, har Røysumtunet tjenester med høy faglig kvalitet for personer med epilepsi, psykiske lidelser, ervervede hjerneskader, utviklingshemming og sammensatte lidelser.

HVEM står bak?

Tilbudet er bemannet med tilsynslege med kompetanse innen ME, samt en rådgivende medisinskfaglig ressursgruppe.

I tillegg sykepleiere med erfaring innen blant annet rehabilitering, psykisk helsearbeid og palliativ omsorg, samt helsefagarbeidere, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom.

Bemanningen er tilpasset den enkeltes behov, med inntil 1:1 bemanning på døgnbasis. Tilsynslege eller annen ressursperson med ME-kompetanse står for personalveiledning.

Norges ME-forening bidrar med innspill, og står ansvarlig for eventuelle forskningsprosjekter (se servicebrosjyren for mer info om dette).

HVORDAN får jeg plass på Røysumtunet

Fastlege eller spesialist må sende en begrunnet søknad og legeerklæring til kommunen/bydelens tildelingskontor om opphold ved Røysumtunet. Deretter bestiller tildelingskontoret plass, dersom søknaden innvilges.

Tilbudet defineres som en del av primærhelsetjenesten, og opphold finansieres av kommune/bydel. Kommunen kan eventuelt fatte vedtak om egenandel.

Forsiden til Røysumtunets serviceerklæring