ME og narkose: Hva er risikoen?

Det kan oppstå situasjoner der ME-pasienter har behov for narkose. Da er det viktig å ta med i betraktning at dette kan være en stor belastning for kroppen, og at det kan ta lang tid å komme seg igjen. Mange ME-pasienter opplever å bli svært følsomme for medikamenter, og får flere bivirkninger enn det som er vanlig. Det gjelder også narkose, og i de tilfeller ME-pasienter må ha narkose, bør det tas spesielle hensyn.

PÅ denne siden finner du informasjon om ME og narkose, både for leger og pasienter.

Innholdet på siden kan lastes ned som PDF.

ME og narkose

Informasjon for ME-pasienter når de møter spesialistleger eller anestesileger før kirurgi eller annen intervensjon

Før inngrepet

 • Spør om et møte med anestesilegen og kirurgen for å diskutere hvilke hensyn som bør tas i forbindelse med din ME-sykdom og hva som vil skje under inngrepet
 • I tilfelle en nødsituasjon, sørg for at en omsorgsperson, pårørende eller venn har god kunnskap om ME og ved behov kan følge deg og informere leger på dine vegne.
 • Det er lurt for ME-pasienter å ha på seg et armbånd med en medisinsk advarsel i tilfelle man er bevisstløs. Det bør nevnes på armbåndet at man har ME og ikke skal ha noen histaminfrigjørende medikamenter.
 • ME-pasienter må informere leger hvis de tidligere har opplevd bivirkninger mot lokal eller generell bedøvelse.
 • Informer om du har allergi eller intoleranse mot medikamenter, kjemikalier eller mat.
 • ME-pasienter må informere leger om eventuelle ortostatiske problemer, slik at leger kan unngå å plassere dem i posisjoner som vil har negativ påvirkning på blodtrykk og puls, under eller etter kirurgi.
 • Fortell legen hva du eventuelt tar av reseptbelagte medisiner, andre legemidler, alternative medikamenter og kosttilskudd. Det er viktig for å unngå reaksjon.
 • Diskuter eventuelt lys-, lyd- og temperaturoverfølsomhet med legen din på forhånd.
 • ME-pasienter kan også informere legen om at det er en mulighet for at de kan reagere på en uvanlig måte mot et medikament eller til foreskrevet dosering.
 • Hvis du ofte føler deg dårlig etter blodprøver kan du informere om det, for det kan være behov for å ta mange blodprøver i forbindelse med utredningen før kirurgi.

Preoperativ periode

 • Kalium og magnesium nivå må være undersøkt før kirurgi. Tilskudd av magnesium og kalium kan være nødvendig før kirurgi, ettersom noen ME-pasienter har lave nivåer.
 • Vurder kortisoltilskudd for ME-pasienter som tar steroidmedisiner over tid, eller for ME-pasienter som har lavt kortisol nivå. Det må være testet før kirurgi.
 • Tilstrekkelig hydrering må sikres gjennom hele behandlingsforløpet ettersom ME-pasienter kan ha lavere blod volum.

Intraoperativ periode

 • Propofol som innledningsmiddel, fentanyl som korttidsvirkende narkotika, droperidoal, et kvalmestillende medikament og kombinasjon av lystgass, oksygen og isofluran som vedlikeholdsmiddel blir ansett relativt trygt for ME-pasienter.
 • Det er best å ta hudprøver av alle midler som brukes før kirurgi.
 • Det har blitt rapportert at bedøvelsesgasser som halotan ikke er trygt for ME-pasienter.
 • Allergiske reaksjoner er vanlige hos ME-pasienter. Derfor bør histaminfrigjørende medikamenter unngås. Det omfatter også thiobarbiturater som pentothol natrium.
 • Det er beste å unngå muskelavslappende medikamenter i curare-familien som atrakurium og mivakuriumklorid.
 • Forsiktighet er nødvendig i bruk av muskelslappende og beroligende midler som benzodiazepiner og psykotropiske legemidler hos ME-pasienter.
 • ME-pasienter kan være følsomme overfor disse legemidlene, så de bør brukes med forsiktighet og i små doser til pasientens respons er vurdert.
 • Bruk katekolaminer, sympatomimetika, vasodilaterende/hypotensive legemidler med forsiktighet. Synkope kan utfelles av disse medikamentene.
 • Luftveisfunksjonene til ME-pasienter bør overholde nøye under kirurgi samme med hjertefunksjon.

Postoperativ periode

 • Lengre restitusjonstid bør planlegges for ME-pasienter ettersom mange får forverring av sin sykdom etter anestesi og kirurgi. Dette er basert på personlig erfaringer av ME-pasienter som har gjennomgått kirurgi under bedøvelse.

kirurgiske redskap

Referanser

Denne rapporten er basert på informasjon som ligger tilgjengelig på ulike nasjonale og internasjonale pasientforeningers nettsider. Det mangler relevant forskning på området.

 1. Lapp C. Recommendations For Persons With CFS Or Fibromyalgia Who Are Anticipating Surgery.
  Melissa Kaplans Chronic Neuroimmune Dis [Internet].
 2. Crean EA. CFIDS (ME) og narkose: hva er risikoene?
 3. Bassett J. Anaesthesia and Myalgic Encephalomyelitis. Hummingbirds Found ME. :13.

Norges ME-forening, desember 2020

v/ Nayana Geetha Ravi, Helsefaglig rådgiver