Kommunale hjelpetiltak

Hjelpemidler

Hjelpemidler for å bedre takle hverdagen pga. sykdom/nedsatt funksjonsevne, og for å kunne være mer selvstendig.

Kortvarig utlån av hjelpemidler lånes av kommunen (under 2 år).
Langvarig utlån av hjelpemidler får du fra hjelpemiddelsentralen(NAV).

ME-pasienter som har behov for det, kan få formstøpte, lyddempende ørepropper som hjelpemidler. En dom i trygderetten slår fast at dette er hjelpemidler og ikke behandlingshjelpemidler.

I hjemmet

Hjemmesykepleie

Helsetjenester i hjemmet(hjemmesykepleie)  kan f.eks. være hjelp til medisiner, sykepleiefaglig hjelp og observasjon, fysioterapi eller psykisk helsetjeneste. Kommunen kan ikke ta betalt for denne tjenesten.
Samtale med psykisk sykepleier kan være nyttig for personer med kroniske plager/sykdommer.

BPA(brukerstyrt personlig assistent)

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne. Ordningen gir større mulighet for å styre tjenstene og og hverdagen selv.

ME-foreningen har utarbeidet et omfattende skriv om BPA fro ME-pasienter. Skrivene kan lastes ned og skrives ut.

Hvorfor BPA for ME-pasienter

Nærmere om BPA for ME-pasienter

Støttekontakt

En støttekontakt er en person som får betalt av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid.

Avlastning

Avlastning er et tilbud til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er lønn fra kommunen dersom man har krevende omsorgsoppgaver(syk ektefelle/samboer, syke barn, foreldre osv)

Hjemmehjelp

Hjemmehjelp kan ytes når man har behov for hjelp til å få utført dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet. Dette gjelder for eksempel hjelp til rengjøring, handling om matlaging.
Før du takker ja til kommunal hjemmehjelp er det lurt å sjekke timepris du skal betale, og hvilke oppgaver som skal utføres. Mange velger å skaffe seg en vaskehjelp selv til en lavere pris. Da styrer man også i større grad hvilke oppgaver som skal utføres, og ordningen blir mer fleksibel.

Transport

TT-kort

Funksjonshemmede som ikke er i stand til å benytte egen bil, buss, tog og andre offentlige kommunikasjonsmidler. TT-kort gir en kvote med fritidsreiser med taxi.

Handicapparkering

Forutsetningen for å bli tildelt parkeringsbevis, er at vedkommende ikke kan gå, eller har store vansker med å bevege seg, over noen lengde og av den grunn er avhengig av tilgang til parkering nær bolig, arbeidsplass og/eller andre steder. ME-syke kan ha rett til parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-parkering) hvis de oppfyller vilkårene i forskriften.

Kontakt kommunen der du bor for søknadsskjema. Du vil i tillegg til skjemaet måtte levere en legeattest, og en egen beskrivelse av hvorfor du har behov for en slik tillatelse.

Norges ME-forening har laget et dokument som redegjør for hvorfor ME-syke har spesielle transportbehov.

Ledsagerbevis

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelse har behov for følge eller assistanse for å kunne gå på offentlige arrangementer kan få ledsagerbevis.

Bolig

Kommunal bolig

Kommunal bolig er leiligheter eller hus som kommunen leier ut til personer som på grunn av alder, funksjonshemminger eller andre årsaker ikke kan ivareta sine interesser på det private boligmarkedet.