HLA-gener og ME

For kort tid siden publiserte  tidsskriftet Scientific Reports, som er en del av Nature-gruppen, en studie om funn av en sammenheng mellom HLA-gener og ME.

Human Leukocyte Antigen alleles associated with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

Her forteller hovedforfatteren bak studien, Asgeir Lande, om studien og hva funnene betyr.

ME er en alvorlig og kompleks sykdom. Trolig finnes det ikke én årsak, men mange årsaker som virker sammen, og det kan være ulike årsaker blant pasientene. En kan med sikkerhet slå fast at både miljømessige og genetiske faktorer spiller inn.

Blant de foreslåtte årsakene til ME er immundysregulering («ubalanse i immunsystemet»). Resultater fra en rekke studier tyder på forandringer i immunsystemet hos ME pasienter, men de fleste resultatene har ikke blitt repetert i uavhengige pasientgrupper. Mange mistenker at ME er en autoimmun sykdom, altså at symptomene skyldes en immunologisk reaksjon mot eget vev. Dette kan eventuelt gjelde for en undergruppe av pasientene.

Mulige risikoalleler for ME

I vår nylig publiserte studie «Human Leukocyte Antigen alleles associated with ME/CFS», ønsket vi å belyse denne teorien om autoimmunitet ved ME, gjennom å undersøke et knippe gener som er helt sentrale i reguleringen av immunforsvaret, nemlig HLA-genene. Hos pasienter med autoimmune sykdommer er det typisk at man finner en høyere eller lavere frekvens av bestemte varianter av disse genene. Derfor sammenliknet vi frekvensen av ulike gen-varianter (alleler) hos 426 ME pasienter og 4511 friske kontrollpersoner.

Vi fant en statistisk holdbar sammenheng (assosiasjon) mellom ME og to HLA alleler. De to allelene er HLA-C*07:04 (en variant av genet HLA-C) og HLA-DQB1*03:03 (en variant av genet HLA-DQB1). Begge var hyppigere blant pasientene enn kontrollpersonene, og de var tilstede hos hhv 7,7% og 12,7% av pasientene. Hos ME-pasientene med disse allelene fant vi en høyere forekomst av autoimmun sykdom enn hos de øvrige pasientene. Dette var autoimmune sykdommer som psoriasis eller stoffskifte-forstyrrelser, og som var stabile nok til at ME-diagnosen ikke var ugyldig av den grunn. Vi fant ingen sammenheng mellom disse allelene og noen annen oppgitt variabel hos pasientene, f.eks hverken kjønn, symptomenes alvorlighet, vaksinering eller post-infeksiøs debut.

Ikke like sterk assosiasjon som for mange autoimmune sykdommer

HLA-assosiasjonen vi fant i vår studie er ikke like sterk som for mange etablerte autoimmune sykdommer. Resultatene bør også repeteres hos andre pasienter før vi kan anta at de er sanne for ME-pasienter generelt. Det at allelene bare er tilstede hos en undergruppe av pasientene, derimot, er ganske typisk for autoimmune sykdommer. Det kan komme av at bestemte alleler gir økt risiko for å utvikle en bestemt sykdom, uten at allelene er tilstrekkelige årsaker i seg selv. Hvorvidt dette gjelder for ME er altså fortsatt usikkert, men våre funn peker på at immunsystemet er involvert i utviklingen av ME.

I første omgang kan ikke våre funn endre hverken diagnostisering eller behandling av ME. Men studien er en brikke i puslespillet som må legges for å forstå sykdommen bedre. Vi vil benytte anledningen til å takke alle pasienter som har deltatt i studien, og alle de pårørende som har hjulpet til å formidle kontakt, sende inn spørreskjemaer osv.

På vegne av ImmunoME-gruppen,

Asgeir Lande,

PhD-kandidat ved UiO og Overlege på Avdeling for medisinsk genetikk, OUS

Asgeir Lande portrett

Ikke grunn til å teste seg

Asgeir Lande sier til ME-foreningen at det er et viktig å understreke for ME-pasientene er at funnene ikke kan brukes individuelt. Vi anbefaler ikke pasienter å prøve å ta rede på om de har de aktuelle allelene. Som opplyst i samtykket kan vi heller ikke formidle personlige HLA data til deltagerne. Dersom funnene lar seg replikere, så er disse allelene å se på som risikoalleler på populasjonsnivå, men som alene ikke kan si noe om hvorvidt du har ME, eller evt hvilke sykdomsmekanismer som er i spill.

Takk for samarbeidet med ME-foreningen. Vi fortsetter å se på genetikken ved ME, og det kommer flere forhåpentligvis interessante artikler.

Vil du vite mer om studien?

Under er to korte videoer som gir utfyllende informasjon om dette forskningsprosjektet

Studien som omtales her er en del av et forskningsprosjekt som fikk midler fra Forskningsrådets BehovME initiativ.

I videoen over forteller Benedicte Lie om prosjektet, og om HLA-gener og hvordan de er assosiert med autoimmune sykdommer.

Videoen over ble laget i forbindelse med 12.mai 2019. Her snakker flere norske forskere om sine prosjekter. En av forskerne er Asgeir Lande, som er hovedforfatteren av den nye artikkelen.