Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner har kommet med en felles uttalelse om foreslåtte endringer i BPA-ordningen.

35 organisasjoner har gått sammen om en uttalelse til høringsnotatet «Selvstyrt er velstyrt», med forslag til endringer i ordningen om brukerstyrt personlig assistanse(BPA).

Hovedbudskapet er at man i dag ikke har et likeverdig tilbud i alle deler av landet og uavhengig av type funksjonsnedsettelse, og at dette er noe av det viktigste problemet med ordningen i dag.

I uttalelsen står det:

«Funksjonshemmedes interesseorganisasjoner vil levere egne høringssvar, men vil samlet understreke
behovet for omfattende grep for at BPA skal bli et reelt likestillingsverktøy og at ordningen skal
praktiseres likt over hele landet. »

Organisasjonene har som utgangspunkt at BPA-ordningen må bygge på kravene i FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne (CRPD), og i forlengelsen av dette hjemles i likestillings- og diskrimineringsloven.

Uttalelsen i sin helhet kan leses her: Felles uttalelse BPA Selvstyrt er velstyrt

ME-foreningen har sammen med ME-foreldrene sendt inn et høringssvar til notatet.

Click here to add your own text