Høringssvar ang. ny lov om høyere utdanning

ME-foreningen har i samarbeid med andre pasientorganisasjoner bl.a. Unge funksjonshemmede vært med å på utarbeide et høringssvar til forslag om ny lov for videre utdanning.

I høringssvaret påpeker organisasjonene at utdannelse gir 4,5 ganger større sjanse for at funksjonshemmede er i arbeid. Likevel møter funksjonshemmede en rekke hinder på veien til høyere utdannelse.

Les hele høringssvaret her.

Høringssvar fra mange organisasjoner

«De følgende 11 organisasjonene leverer med dette inn våre felles innspill til høringen av NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler: Unge funksjonshemmede, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Hørselshemmedes Landsforbund, Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom, Norges Blindeforbund, Norges Blindeforbunds Ungdom, Dysleksi Norge, Dysleksi Ungdom, Norsk Tourette Forening, ME-foreningen og Funkisstudentene.»

I høringssvaret påpekes det bl.a.:

Overordnede kommentarer

Fra lovverk til praksis

Som ble gjennomgående dokumentert i sivilt samfunns alternative rapport til CRPDkomiteen i 2019, er det for funksjonshemmede og kronisk syke ofte stor forskjell mellom å ha rett og å få rett. Selv om et sterkt lovverk er viktig, er det praksis som betyr noe. 1) I dag er det mange studenter med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer som ikke har likeverdig tilgang til høyere utdanning. Det handler blant
annet om dårlige overganger fra videregående skole, manglende kunnskap blant undervisningsansatte, manglende tilgang til assistanse, utilgjengelige studentboliger,utdanningsløp som er vanskelig å kombinere med sykdomsperioder, og manglende
koordinering mellom utdanningsinstitusjonen og NAV.

Mange barrierer for studenter med funksjonsnedsettelser

Studenter med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom møter en rekke barrierer som bør adresseres spesifikt. Vi ber derfor departementet starte i gang en helhetlig utredning av tiltak som sikrer likeverdig tilgang til høyere utdanning for studenter med
funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom, og at funksjonshemmedes organisasjoner blir involvert i arbeidet.

  • For det første er LDL i motstrid med FN-konvensjonen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) på flere punkter. Blant annet er plikten til universell utforming begrenset til fysiske forhold og IKT og tiltak som utgjør en «uforholdsmessig byrde» er unntatt fra plikten.
  • For det andre møter funksjonshemmede omfattende barrierer i høyere utdanning som det haster å bryte ned. Kun 21% av funksjonshemmede har fullført minst ett år med høyere utdanning.
  • For det tredje er et mer inkluderende utdanningsløp kanskje det aller viktigste tiltaket for å styrke funksjonshemmedes arbeidslivs- og samfunnsdeltakelse. Funksjonshemmede har 4,5 ganger høyere sjanse for å være i arbeid om de har tatt høyere utdanning.

1 Alternativ rapport til FN-komiteen for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, 2019:
https://ffo.no/globalassets/rapporter/210x260_alternativrapporten-norsk.enkels.pdf»