ME-foreningens henvendelse til NTNU og REK om planlagt studie på LP

ME-foreningen ønsker velkommen all god forskning på ME. Foreningen har imidlertid forskningsetiske innvendinger til prosjektbeskrivelsen for en planlagt studie på Lightning Process for ME, slik den fremkommer på nettsidenene til Forskningsrådet og til sponsorkommunen Aurskog Høland.

ME-foreningen har sendt en henvendelse til NTNU og REK der foreningen gjør rede for sine forskningsetiske innvendinger mot en planlagt studie på Lightning Process.

Utdrag av brevet:

Basert på erfaringer fra mange ME syke i flere land, blant annet dokumentert i brukerundersøkelser fra Norge4 og Storbritannia5 og innrapporteringer til NAFKAM, mener vi at denne studien har flere problematiske forsknings-etiske og forsknings-metodiske svakheter som vi ber om at NTNUs forskningsetiske komite vurderer er i samsvar med NTNUs retningslinjer og vurderer om komiteen eventuelt bør kreve følgende endringer:

  • Kreve at studien forholder seg til at den internasjonale forskningsfronten og skiller mellom ME/CFS og kronisk utmattelse

  • Kreve at studien ivaretar det medisinske etiske kravet om ikke å gi behandling som kan skade pasienten, slik som gjentatte klager til NAFKAM og brukerundersøkelser viser

  • Kreve at studien legger opp til at lisenshaveren av metoden ikke selv skal delta som instruktør med mulighet til aktivt kunne påvirke utvelgelsen av pasienter og den subjektive resultatrapporteringen

  • Kreve at studien før oppstart presenterer objektive kriterier for vurdering av sluttresultatene og at studien gjennomføres med en randomisert utvelgelse av LP-terapi versus placebo-behandling f.eks. aktivitetsavpasning

Hele brevet kan leses her.

Logo for Me-Forskning

ME-foreningen ønsker all god forskning på ME velkommen.

Foreningen mener at det bør stilles etiske og kvalitetsmessige krav til forskning.

I Norge anbefales Canadakriteriene for diagnose, evt. SAMMEN med Fukudakriteriene. Det vil da være naturlig at Canadakriteriene brukes som inklusjonskriterier for studier på ME.

ME er kjennetegnet av anstrengelsesutløst symptomforverring (post exertional malaise, PEM). Studier bør designes slik at man ikke utsetter pasienter for større belastning enn nødvendig, og pasientene må informeres om risiko for forverring.

Forskning går ut på å observere, formulere en hypotese ut fra det man har observert, og så designe en studie som tester om hypotesen er sann. En god studie tester hypotesen så hardt at om den består testen er det stor sjanse for at den er riktig.

ME-foreningen samler inn penger til biomedisinsk forskning

ME-foreningen samler inn penger til biomedisinsk forskning på ME, og har et godt samarbeid med forskere i inn-og utland.

Les mer om ME-foreningens innsamlingsaksjon.