The Comeback study – fekaltransplantasjon

The Comeback Study er en randomisert, placebokontrollert, dobbeltblindet studie som inkluderer deltakere med sykdommen kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) og som undersøker effekten av fekal mikrobiota transplantasjon (FMT), altså overføring av tarmflora fra en frisk donor til en studiedeltaker.

Studien har i 2020 fått støtte fra ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-forskning.

En oppdatert beskrivelse av studien ligger under videoen.

Videoen under ble laget i forbindelse med CFS/ME forskningskonferansen i 2019, slik at en del av informasjonen kan være noe utdatert.

Studien koordineres fra medisinsk avdeling ved UNN Harstad, men UNN Tromsø og UNN Narvik er også involvert i prosjektet. Prosjektleder er Rasmus Goll, overlege (UNN Tromsø/UiT Norges arktiske universitet).

Studien er finansiert av Norges forskningsråd.

Det er planlagt at studien skal inkludere totalt 80 deltakere. 40 av deltakerne mottar placebobehandling og 40 mottar donortransplantat. Det er to donorer i studien, som er unge, friske og normalvektige.

Forstyrrelse i tarmflora

Årsaken til at vi i denne studien har valgt å fokusere på tarmflora er at man tidligere har sett at en forstyrrelse i tarmflora, med lekkasje av bakterieprodukter, en lavgradig respons fra immunsystemet og forstyrrelse i energimetabolismen kan være relevante faktorer i utviklingen av sykdommen CFS/ME. Det er derfor interessant å se om man kan gjenopprette en normal tarmflora og dermed lindre symptomer og gi bedring i tilstanden.

Aktiviteten i studien er i utgangspunktet lagt opp slik at deltakerne først skal i gjennom en screening per telefon, deretter er det oppmøte på sykehuset for inklusjon. På inklusjonsdagen skal deltakerne ta blodprøver og levere urinprøve, samt at det gjennomføres en legesamtale, klinisk undersøkelse og det gjøres en nevropsykologisk test (test av kognitiv funksjon). Det samles også inn informasjon via spørreskjema, som svares ut elektronisk hjemmefra, samt ett papirskjema (kostregistrering). Det må også leveres avføringsprøver.

Behandling og oppfølging

På behandlingsdagen er det oppmøte på sykehuset, for poliklinisk behandling, som administreres av studiesykepleier.

Etter behandling skal deltakerne inn til to kontroller, en etter 3 mndr og en etter 12 mndr. Ved kontrollene samles det også inn blod, urin – og avføringsprøver. Det er i tillegg sjekkpunkter etter 1, 6 og 9 mndr, hvor deltakerne blir bedt om å svare på spørreskjema elektronisk.

1/3 av deltakerene er inkludert

Status per nå er at om lag 1/3 av deltakerne er inkludert. Det var planlagt høy aktivitet i studien utover våren 2020, men på grunn av situasjonen omkring Covid-19 pandemi har det blitt en pause i forskningsaktiviteten. Utover mai måned planlegges det en gradvis gjenoppstart av aktivitet i studien, etter grundig vurdering av smittevernhensyn.

Norske og internasjonale samarbeidspartnere

Prosjektet har flere lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, som vil bli viktige ved analysering av resultatene. En av de viktige samarbeidspartnerne er Quadram Institute, ved professor Simon Carding. Dette er et forskningsinstitutt i Norwich i England, som blant annet jobber med forskning på tarmflora i relasjon til CFS/ME. Vi er også involvert i det internasjonale samarbeidet EMERG (European ME Research Group), som har flere årlige møter for å drøfte videre forskning på CFS/ME, innenfor mange ulike forskningsfelt. Invest in ME Research i Storbritannia har også vært en viktig samarbeidspartner, som blant annet har bidratt til at vi har kunnet videreutvikle vårt samarbeid med Quadram Institute.

Takk for bidraget!

På vegne av forskningsgruppa vil jeg takke så mye for bidraget fra Norges ME-forening til vårt forskningsprosjekt. Bevilgningen vil komme svært godt med i det videre arbeidet med studien, både i forhold til fremdrift og for å sikre at man får utnyttet potensialet som ligger i materialet som samles inn.

Tusen takk, og til lykke med dagen!

[Sjekk gjerne ut vår Facebook-side: The Comeback Study]

-Linn Skjevling

Lege og stipendiat

Forsknings-og utdanningsenheten

Medisinsk avdeling

UNN Harstad

En videohilsen fra teamet bak The Comeback Study, med takk til alle som har bidratt til ME-foreningens innsamling.

Marthe Rasmus (studiesykepleier), Peter Holger Johnsen (forsker), Hege Marie Hanssen (stipendiat) og Linn Skjevling (stipendiat).

Implantater

Peter Holger Johnsen (forsker) og Linn Skjevling (stipendiat) på besøk hos samarbeidspartneren Quadram Institute i Storbritannia.