Svar fra Nav på spørsmål om krav om behandling

ME-foreningen skrev i februar i år til Nav og stilte spørsmål angående Navs krav om at spesielle behandlinger skal være gjennomgått før ME-syke får innvilget uføretrygd.

ME-foreningens brev kan leses her.

Nav har nå svart.Her svarer nav om krav om behandling før de kan innvilge uføretrygd.

Utdrag av svaret

«Det er ikke et krav at man har gjennomgått spesielle behandlingsformer, som for eksempel kognitiv terapi, gradert trening eller rehabiliteringsopphold, før ytelser fra NAV innvilges ved
ME.»

Det henvises så til det Nasjonal veileder for CFS/ME skriver om behandlinger.

«Når det gjelder å innvilge uføretrygd, stiller loven krav om at nedsettelsen av inntektsevnen er varig. For å konstatere dette stilles det krav om at all hensiktsmessig behandling skal være forsøkt. Det er tilstrekkelig at det er en viss mulighet for at behandlingen vil kunne bedre inntektsevnen.

Kognitiv terapi, gradert treningsterapi og mestringskurs er nevnt i nasjonal veileder fra Helsedirektoratet som tiltak som kan være hensiktsmessige å prøve ut for å se om det kan bedre tilstanden. Det er, som sagt tidligere, ikke et krav at spesielle behandlingsformer er
prøvd ut for å få innvilget uføretrygd ved ME. NAV vet at det er store variasjoner i sykdomsbildet blant de som har ME. Hver sak vurderes individuelt og helhetlig. NAV har fokus på tverrfaglig samarbeid og kompetanseheving internt for å sikre likebehandling for denne pasientgruppen.»

Svaret adresserer ikke spørsmål om skade av behandlinger

Svaret fra Nav adresserer ikke ME-foreningens spørsmål om mulig skade av disse behandlingene, eller om at halvparten av respondenteene i ME-forenignens brukerundersøkelse om Nav mente de ble sykere av møtet.

Det legges i stedet vekt på at det må foretas en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.

ME-foreningen arbeider videre med denne saken.

Bilde av forsiden til "ME-pasienters møte med NAV"

ME-foreningens brukerundersøkelse om ME-syeks erfaringer med Nav viste at mange ME-pasienter opplevde at de ble sykere av møtet med Nav.

Advokat Ingrid Hunderi fra Legalis har skrevet om Navs gjeldende praksis når det gjelder ME.