Åpent brev til arbeids- og sosialministeren fra ME-foreningens landsmøte

Åpen brev til:

Arbeids- og sosialministeren

Medlemmene av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Hvorfor skal unge uføre straffes?

Norges ME-forening har mange unge medlemmer som har fått innvilget uføretrygd. Mange av disse har, som andre utsatte grupper, fått avslag på sin søknad om Ung Ufør.

Uføretrygden beregnes normalt med utgangspunkt i gjennomsnittsinntekten i de 3 beste av de 5 siste årene før man ble syk. I 1981 ble ordningen Ung Ufør innført. Dette var særregler for personer som er født syke eller blitt syke i en så ung alder at de ikke har hatt mulighet til å opptjene tilleggspensjonsrettigheter.

I dag er det slik at man må ha en alvorlig sykdom/skade for å få Ung Ufør. Flere får avslag fordi man ikke blir betraktet som alvorlig syk, selv om man har fått innvilget vanlig uføretrygd og ble syk før man fylte 26 år. Resultatet er at personer som ble syke som unge får i voksen alder så lave ytelser at det gir små muligheter til å leve et selvstendig og fullverdig liv. Dette er en tragisk utvikling vi som velferdssamfunn ikke kan godta.

Personer som er blitt syke i ung alder blir staffet hardt sammenlignet med de som er blitt syke senere i livet.

Mange av våre medlemmer opplever også en mistenkeliggjøring av sin sykdom. Ingen unge mennesker ønsker å bli uføre. Arbeid gir mestring, utvikling, en følelse av tilhørighet og en følelse av at man fyller hverdagen med noe meningsfylt.

Mange unge mennesker får i dag avslag på sin søknad om Ung Ufør på bakgrunn av diagnosen, eller at sykdommen/skaden er ikke alvorlig nok. Kravet for å få Ung Ufør er i praksis blitt langt strengere enn kravet for uføretrygd. Dette bryter med intensjon som ble lagt til grunn ved innføringen av ordningen. Begrunnelsen var at dersom man p.g.a. alvorlig sykdom ikke har hatt mulighet til å opptjene tilleggspensjonsrettigheter, så får man krav på et ekstra tillegg i ytelsene (Ung Ufør). Det er altså muligheten til å ha hatt inntekt som skal legges til grunn, ikke graden av sykdom eller skade.

Norges ME-forening krever at staten tar ansvar for denne sårbare gruppen av mennesker og gir dem deres rettmessig krav til å leve et selvstendig og fullverdig liv.

Å være uføretrygdet er ikke et ønske fra unge mennesker, men et resultat av en alvorlig sykdom.

Asker 27.10.2019

Landsmøtet i Norges ME-forening

ME-foreningen avholdt landsmøte og fylkeslederseminar sist helg. Delegatene fra fylkeslagene var med å stake ut kursen videre for foreningen, og sammen med administrasjonen og sentralstyret fikk de faglig påfyll og inspirasjon til videre arbeid.

Mange med ME har store problemer når det gjelder forholdet til Nav. Særlig ser vi at reglene rundt tilleggsytelsen Ung ufør praktiseres svært strengt når det gjelder ME. I følge ME-foreningens spørreundersøkelse om erfaringer med Nav er dette den ytelsen der ME-syke oftest må få hjelp av advokat og også den ytelsen der saker ender i trygderetten.

På landsmøtet ble det vedtatt å sende et åpent brev til Arbeids- og sosialministeren og medlemmene i Arbeids- og sosialkomiteen for å gjøre dem oppmerksom på de problemene unge ME-syke møter.