Tilpasset undervisning for ME-syke

En god vei til sosial inkludering og bedret livskvalitet

Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag har i lengre tid jobbet med et prosjekt om tilrettelegging av skoleundervisning for ME-syke elever. Prosjektet har sin egen nettside.

Resultatet har blitt en verktøykasse som med innlegg, PowerPoint-presentasjon, animasjonsfilmer og informasjonshefte vil gi skoleansatte en god innføring i ME og utfordringer knyttet til sykdommen, i tillegg til en rekke konkrete forslag til mulige løsninger.

Nå er prosjektet i sluttspurten og her er en presentasjon fra Fylkeslaget av hva arbeidet deres har gått ut på.

Verktøykassen

Vi har utarbeidet en verktøykasse som kan presenteres på skoler i løpet av en liten time. Med innlegg, informasjonsmateriell og fire korte animasjonsfilmer vil du få en kort innføring i ME, hvilke utfordringer sykdommen kan by på og ulike konkrete forslag til løsninger for tilrettelegging. Det er ikke alltid så mye som skal til for å kunne gjøre undervisningen mer tilgjengelig for en elev med ME.

Verktøykassen presenteres i form av et foredrag som gjennomgår følgende hovedtema:

  • Informasjon om ME
  • Kognitive utfordringer
  • Lovverket rundt tilrettelegging
  • Hvordan utarbeide en opplæringsplan
  • Den ME-syke og forholdet til medelever og lærere

Man vil også få et hefte med utfyllende informasjon som kan brukes av de som ønsker å sette seg nærmere inn i temaet og/eller dele med kolleger.

Lærere, rådgivere og andre skoleansatte vil med dette få nyttige redskap for å kunne imøtekomme ME-syke elevers behov.  Verktøykassen er laget med hoved-utgangspunkt i ungdomsskolen og videregående skole, men også barneskoler vil kunne ha nytte av presentasjonen.

Fremdriftsplan

Verktøykassen vil tas i bruk for aller første gang på noen skoler i Rogaland i løpet av høsten 2018. I løpet av 2019 starter overføring av kompetanse til nye fylker som etterhvert vil kunne tilby å reise ut til skoler for å holde presentasjonen for skole-ansatte.

Det vil ikke koste noe å få presentasjon av verktøykassa for din skole.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon på me.rogaland@hotmail.com

Bakgrunn

ME er en av hovedårsakene til langtidsfravær fra skole grunnet sykdom. Sykdommen fører til problemer med å gjennomføre skoleløpet og frafallet av elever med ME i den videregående skolen er stort.

Fylkeslegen i Rogaland, utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen og Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag har gjennomført en kartlegging av ME-syk ungdom. Her fremkom et stort behov for økt kompetanseoppbygging om sykdommen blant skolepersonell samt behov for mer tilrettelegging for ME-syke.

I sluttrapporten til kartleggingen var det viktigste forslaget til tiltak:

Fylkeskommunen/kommunen må sørge for at skolen og lærere har nødvendig kompetanse om CFS/ME og om hvordan de kan tilrettelegge opplæringen for elevene.

Like etterpå kom en nasjonal kartlegging av unge ME-syke som følge av et initiativ fra statsminister Erna Solberg. Den avdekket at i skoleåret 2015/2016 var det rundt 270 rapporterte tilfeller av elever ved grunnskoler og videregående skoler som hadde fravær i over tre måneder på grunn av ME. Det er sannsynlig at tallene er enda høyere grunnet manglende rapportering.

Dette er bakgrunnen for at Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag igangsatte vårt prosjekt for å hjelpe skoler og ME-syke elever med å finne frem til gode løsninger for tilrettelegging av undervisning. Her var det behov for en verktøykasse!

Takket være betydelig prosjektstøtte fra Gjensidigestiftelsen, gode samarbeidspartnere fra St. Olavs Hospital, kommunikasjonsbyrået Zoaring samt andre rådgivere med kompetanse både på ME og skole har vi nå fått realisert prosjektet og er snart klare til å presentere resultatet. Først ut er skoler i Rogaland og Trøndelag, deretter over hele landet.